Eindejaarstips 2019 voor u in privé

3.1 Belastingteruggaaf bij schommelende inkomsten: middeling 

Heeft u de afgelopen drie jaren te maken gehad met een piek in uw inkomsten in box 1? Dan heeft u misschien meer belasting betaald dan wanneer de inkomsten gelijkmatig over die jaren zouden zijn verdeeld. Bepaal daarom of ‘middeling’ voor u een fiscaal voordeel oplevert. Bij middeling wordt de belasting herrekend op basis van het gemiddelde inkomen gedurende een periode van drie opeenvolgende kalenderjaren. U komt alleen voor een teruggaaf in aanmerking voor zover de teruggaaf hoger is dan € 545.

Voor een middelingsteruggaaf moet u zelf een verzoek doen bij de Belastingdienst. Daarbij moet een berekening van de middelingsteruggaaf worden opgenomen. De definitieve aanslagen van de betreffende jaren moeten al zijn opgelegd. Het verzoek moet u binnen 36 maanden na de laatste definitieve aanslag indienen.

 

3.2 Lijfrente aftrekken: betaal de premie op tijd 

Betaalt u premie voor een lijfrente? Dan is het belangrijk dat u de premie hiervoor op tijd betaalt. De betaalde premies zijn namelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wilt u de premie in 2019 in box 1 aftrekken, dan moet u deze uiterlijk op 31 december 2019 betalen.

Let op! Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening, kunnen alleen worden afgetrokken als u een pensioentekort heeft. Daarvoor gelden speciale rekenregels. 

U kunt natuurlijk ook kiezen voor een lijfrenterekening bij een bank in plaats van een lijfrenteverzekering bij een verzekeraar.

 

3.3 Koop uw kleine lijfrente af  

Heeft u in het verleden een lijfrente afgesloten en valt het rendement op de polis tegen? Overweeg dan om de polis af te kopen. Dit kan onder voorwaarden zonder dat u revisierente (20%) moet betalen. U betaalt dan alleen inkomstenbelasting in box 1.  

Revisierente blijft namelijk achterwege als de waarde van de af te kopen lijfrente in 2019 niet meer bedraagt dan € 4.351. Daarbij moeten de waardes van alle polissen bij dezelfde verzekeringsmaatschappij bij elkaar worden geteld.

 

3.4 Gebruik de flexibiliteit van ‘oude’ lijfrentepolissen 

Heeft u nog een oude lijfrentepolis van vóór 1 januari 1992 (ook wel pre-Brede Herwaardering lijfrente genoemd)? Dan kunt u verschillende keuzes maken voor deze lijfrente. De regels voor deze oude lijfrenten zijn namelijk heel flexibel. Zo mag u kiezen om de uitkeringen uit de verzekering ook aan anderen te laten toekomen. Daarbij kunt u kiezen voor een uitkering ineens of voor uitkeringen in termijnen.

 

3.5 Extra aftrek eigen woning: betaal rente vooruit 

Heeft u een eigen woning met een eigenwoningschuld? Dan is de rente aftrekbaar. De in 2019 verschuldigde rente is alleen aftrekbaar als u de rente ook daadwerkelijk in 2019 heeft betaald. Heeft u wat geld over? Dan kunt u in 2019 een extra aftrek krijgen door de rente over de eerste zes maanden van 2020 al dit jaar vooruit te betalen.

Tip! Neem tijdig contact op met uw bank om dit nog voor het eind van het jaar te regelen.  

Een extra voordeel van het vooruitbetalen van rente is dat de rente die u in 2019 al heeft betaald op 1 januari 2020 niet meer tot uw vermogen behoort. U betaalt hierover dus geen belasting in box 3. Daarnaast is het maximale belastingtarief waartegen u de rente kunt aftrekken in 2019 hoger dan in 2020.

3.6 Leen uw kinderen voor hun eigen woning 

Ook nu nog staat de rente erg laag en levert sparen erg weinig op. Sterker nog, in box 3 betaalt u ook nog belasting over dit spaargeld. U kunt overwegen om het geld uit te lenen, bijvoorbeeld aan uw kinderen, zodat zij een aankoop of verbouwing van een woning kunnen financieren of kunnen aflossen op hun eigenwoningschuld. Dit heeft voor u beiden voordeel, want u heeft dan een goed rendement op het vermogen en uw kinderen krijgen gemakkelijker een lening.  

Let er wel op dat de lening onder zakelijke voorwaarden wordt aangegaan. 

Tip! Vlak voor Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd de belastingheffing over het inkomen uit sparen en beleggen te gaan wijzigen. Volgens de plannen zal voor vorderingen een forfaitair rendement gaan gelden van 5,33%. Het is verstandig om daar bij het bepalen van het rentepercentage op de lening nu al rekening mee te houden.

 

3.7 Bespaar belasting in box 3: stort extra in uw kapitaalverzekering eigen woning 

Heeft u nog een kapitaalverzekering eigen woning? Dan kunt u overwegen om nog voor het eind van 2019 een extra storting te doen. Daarmee bespaart u per 1 januari 2020 belasting in box 3 over deze extra storting. Ook is het rendement in uw kapitaalverzekering waarschijnlijk hoger dan het rendement op uw spaarrekening.  

U kunt hetzelfde doen als u een spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) heeft.

 

3.8 Verzoek om dubbele vrijstelling bij uitkering kapitaalverzekering eigen woning 

Komt uw kapitaalverzekering eigen woning (KEW) tot uitkering, en heeft u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Dan kunt u gebruik maken van een dubbele vrijstelling voor een kapitaalverzekering eigen woning, ook al wordt slechts één van u beiden als begunstigde in de polis genoemd. Vroeger kon dit alleen als beide partners begunstigde waren. Sinds 1 januari 2016 kunt u bij de aangifte een verzoek doen om de uitkering voor de helft aan beide partners toe te rekenen.  

Heeft u een verzoek om dubbele waardevrijstelling gedaan, dan kunt u hier niet op terugkomen. Hetzelfde geldt voor een spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW).

 

3.9 Bespaar belasting in box 3: verlaag de grondslag 

Als u meer dan € 30.360 vermogen heeft, dan moet u hierover belasting betalen. Heeft u een fiscale partner dan geldt dit pas voor het dubbele bedrag. Er wordt uitgegaan van het saldo van uw bezittingen minus schulden per 1 januari 2019. Door de bezittingen in box 3 te verminderen, hoeft u straks dus minder belasting te betalen. Bent u van plan om binnenkort grote uitgaven te doen, probeer deze dan nog in 2019 te doen in plaats van in 2020. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van bezittingen voor persoonlijke doeleinden (zoals sieraden, een auto of kunst) of het vooruitbetalen van verplichtingen (zoals verzekeringen of uw vakantie van 2020). U kunt bijvoorbeeld ook ‘groene’ beleggingen aankopen. Per persoon geldt daar namelijk een extra vrijstelling van € 58.540 voor, dus voor partners totaal € 117.080.

Tip! Moet u nog een belastingaanslag betalen? Deze telt in principe niet mee als schuld in box 3. U kunt deze dan dus beter voor het eind van het jaar betalen zodat het geld niet meer tot uw vermogen behoort.

Bijkomend voordeel: Door de rendementsgrondslag van box 3 te verlagen kunt u ook recht hebben op (hogere) toeslagen.

 

3.10 Bespaar belasting in box 3: leen geld uit aan uw bv 

Heeft u nog geld op uw bankrekening staan? Dan valt dit in box 3. Als u geld uitleent aan uw bv, dan ‘verschuift’ het uitgeleende bedrag van box 3 naar box 1. Daarmee voorkomt u dat u belasting in box 3 moet betalen. U voorkomt de belasting niet helemaal. Omdat u geld aan uw bv leent, is de rente die u ontvangt wel belast in box 1 tegen maximaal 45,54% Dit kan echter nog steeds voordeliger zijn dan de belasting in box 3.  

Het uitgeleende bedrag moet minimaal zes maanden aan de bv worden uitgeleend.

 

3.11 Bespaar belasting in box 3: stort geld in uw bv 

Heeft u nog een flink saldo op uw bankrekening staan? Dan betaalt u hier belasting over in box 3. U kunt deze belasting (deels) voorkomen door dit als kapitaal in uw bv te storten. Het geld valt dan niet meer in box 3, dus u betaalt er geen belasting over. Verder heeft de bv meer liquiditeit. Over het rendement dat de bv behaalt op het spaargeld bent u vanaf 2020 per saldo 44,69% belasting verschuldigd. Dit kan echter nog steeds voordeliger zijn dan de belasting in box 3.

Let op! Vlak voor Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd de belastingheffing over het inkomen uit sparen en beleggen te gaan wijzigen. Deze wijzigingen kunnen ervoor zorgen dat het op termijn niet langer voordeliger is om het geld te beleggen in de bv.  

Het geld kan slechts onder voorwaarden weer onbelast uit de bv worden gehaald. Een gang naar de notaris is hiervoor bijvoorbeeld noodzakelijk.

 

3.12 Bespaar belasting in box 3: plan de aankoop van uw woning goed 

Heeft u plannen om een woning te kopen? Dan is het belangrijk om de levering bij de notaris goed te plannen. Steekt u namelijk eigen geld in de woning, en vindt de levering van de woning pas in 2020 plaats, dan staat uw eigen geld op 1 januari 2020 gewoon in box 3 en moet u hier gewoon belasting over betalen. Vindt de levering echter nog dit jaar plaats, dan geldt dat niet. Maak dus goede afspraken over het moment van levering.

 

3.13 Bespaar belasting in box 3: plan de verkoop van uw woning goed 

Heeft u plannen om een woning te verkopen? Ook dan is het belangrijk om de levering bij de notaris goed te plannen. Als u namelijk verkoopwinst behaalt, dan leidt dat tot extra eigen vermogen. Als de levering bij de notaris nog in 2019 plaatsvindt, dan moet u over de verkoopwinst al in 2020 belasting betalen in box 3. Als de overdracht ná 1 januari 2020 plaatsvindt, dan wordt deze in 2020 echter nog niet meegenomen in box 3. Maak dus goede afspraken over het moment van levering.

 

3.14 Bespaar belasting in box 3: bepaal de waarde van uw verhuurde woning 

Verhuurt u een woning (niet uw eigen woning)? En is daarop huurbescherming van toepassing? Dan hoeft u in box 3 niet de WOZ-waarde op te geven, maar slechts een bepaald percentage van de WOZ-waarde. Als de werkelijke waarde meer dan 10% lager is dan die waarde, mag u zelfs uitgaan van die lagere werkelijke waarde. U moet de lagere werkelijke waarde wel kunnen aantonen.

 

3.15 Bepaal of uw vorderingen nog kunnen worden geïnd 

Heeft u een lening verstrekt aan uw kind of aan een ander? Ga dan na of deze vordering nog wel kan worden geïnd. U bent namelijk niet verplicht deze vorderingen in box 3 op te nemen voor het oorspronkelijke bedrag. Als namelijk de kans bestaat dat de lening niet of niet geheel wordt terugbetaald, dan mag u ook een lagere waarde hanteren.

 

3.16 Plan de betaling van uw zorgkosten  

Als u zorgkosten heeft, dan zijn deze onder voorwaarden aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. De kosten moeten wel boven een bepaalde drempel uitkomen. Hoe hoog de drempel is, hangt af van uw verzamelinkomen, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. De drempel is dus geen vast bedrag. Heeft u zorgkosten? Betaal deze kosten dan nog dit jaar. Dan zijn deze mogelijk nog in 2019 aftrekbaar.

U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven de drempel. De mogelijkheid om uw zorgkosten af te trekken is de laatste jaren sterk beperkt. Kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen, mag u sowieso niet aftrekken


3.17 Afschaffing aftrek scholingskosten: plan uw uitgaven  

Als u scholingskosten heeft, dan zijn deze onder voorwaarden aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Belangrijk is dat deze kosten moeten zijn gemaakt voor het volgen van een opleiding of studie om inkomen uit werk en woning te verwerven. Voor de aftrek geldt een drempel van € 250, maar ook een plafond. Als u te maken heeft met scholingskosten, betaal de kosten dan (eventueel vooruit) in 2019. Dan zijn deze mogelijk nog in 2019 aftrekbaar.

 

Er zijn al enkele jaren plannen om de regeling voor aftrek van scholingsuitgaven af te schaffen. Naar verwachting zal de aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2021 worden afgeschaft. Deze zal dan worden vervangen door een niet-fiscale regeling.

Tip! Als u met scholingskosten te maken heeft, maak deze dan zoveel mogelijk in één jaar zodat u sneller over de aftrekdrempel heen gaat. 

 

3.18 Buitenlands belastingplichtige: verzoek om teruggaaf dividendbelasting 

Woont u in het buitenland en ontvangt u portfolio dividenden uit Nederland? U kunt dan misschien teruggaaf van dividendbelasting krijgen. Nederlandse inwoners kunnen de dividendbelasting namelijk verrekenen met de inkomstenbelasting, terwijl de dividendbelasting voor u een eindheffing is. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat de belastingdruk voor u niet hoger mag zijn dan voor een vergelijkbare Nederlandse inwoner. Heeft u een hogere belastingdruk, dan kunt u dus verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting.

Tip! Buitenlands belastingplichtigen kunnen de Nederlandse ingehouden dividendbelasting middels een teruggaafverzoek terugkrijgen. Doe dit op tijd: binnen vijf jaar. 

 

3.19 Dien een T-biljet in  

Heeft u de afgelopen jaren te veel belasting betaald? En is het bedrag dat u kunt terugkrijgen groter dan de grens voor de teruggaaf? Dan kunt u een T-biljet indienen. Doe dit op tijd, want dit moet binnen vijf jaar na het eind van het kalenderjaar worden gedaan. Dus voor 2014 kunt u dit nog tot eind 2019 doen.

 

3.20 Maak gebruik van jaarlijkse schenkvrijstellingen 

Voor kinderen die een schenking van hun ouders krijgen, geldt in 2019 een reguliere schenkingsvrijstelling van € 5.428.  

Deze vrijstelling kan worden verhoogd tot € 26.040. De verhoogde vrijstelling kan slechts eenmaal worden benut door een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar oud is.  

De eenmalig verhoogde vrijstelling kan extra worden verhoogd tot € 54.246 (2019) als sprake is van schenkingen voor studie/opleiding. Is sprake van een schenking voor de eigen woning, dan geldt zelfs een extra verruimde schenkingsvrijstelling van € 102.010 (2019). Zie ook de tip hierna.

Tip! Een mooi voordeel van schenkingen die voor het eind van het jaar zijn gedaan, is dat deze voor u niet worden meegenomen voor box 3 op 1 januari 2020.

 

3.21 Maak gebruik van de verruimde schenkvrijstelling voor de eigen woning  

Vanaf 1 januari 2017 kunt u aan personen – kinderen en derden – die tussen de 18 en 40 jaar oud zijn eenmalig onbelast € 102.010 (bedrag 2019) schenken voor de eigen woning.  

Belangrijk is dat u de schenking schriftelijk vastlegt. U hoeft hiervoor niet per sé naar de notaris te gaan, de schenking voor de eigen woning kan namelijk onderhands worden gedaan. Zorgt u er wel voor dat de aangifte schenkbelasting vóór 1 maart 2020 wordt gedaan, maar vooral dat in deze aangifte ook een beroep wordt gedaan op de vrijstelling.  

Is er in het verleden al gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan gelden er andere regels. 

 

3.22 Begiftigde te oud: toch de hoge vrijgestelde schenking 

De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling geldt alleen als de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar oud is. Valt de begiftigde niet (meer) in die leeftijdsgroep, dan is de eenmalig verhoogde vrijstelling niet meer van toepassing. Maar als de partner van de begiftigde nog wel in de genoemde leeftijdscategorie valt, dan kan de begiftigde de vrijstelling alsnog toepassen. 

Let op! De begiftigde moet partner zijn voor de erf- en schenkbelasting. Daarvoor gelden andere eisen als voor het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting.

 

3.23 Verbind voorwaarden aan uw schenkingen 

Als u dit jaar nog schenkt, kijk dan goed of u voorwaarden wilt verbinden aan de schenking. Een veel voorkomende bepaling is de uitsluitingsclausule. Daarmee kunt u het risico voorkomen dat de schenking aan uw kind bij zijn of haar scheiding (deels) bij de schoonfamilie van uw kind terecht komt. U kunt ook bepalen dat schenkingen onder bewind worden gedaan. Dan wordt de macht over het vermogen voorbehouden. Wellicht ook te overwegen: een herroepelijke schenking. Hiermee zorgt u ervoor dat u een schenking kunt terugdraaien.

Let op! Voor een beroep op de verruimde vrijstelling voor de eigen woning moet er sprake zijn van een onvoorwaardelijke schenking. Daarbij is een herroepelijk schenking dus niet toegestaan.

 

3.24 Belastingvoordeel op termijn: Doe een papieren schenking 

Wilt u schenkingen doen aan (bijvoorbeeld) uw kinderen maar heeft u onvoldoende liquide vermogen? Dat kan als uw geld bijvoorbeeld in de eigen woning vast zit. U kunt dan overwegen om een papieren schenking te doen (een schuldigerkenning uit vrijgevigheid). Dit houdt in dat u het geschonken bedrag schuldig blijft aan de kinderen. Hierdoor verliest u niet de beschikking over het vermogen, maar kunt u op langere termijn toch een belastingvoordeel bereiken. Uw schuld aan de kinderen is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Let op! Zorgt u ervoor dat u ieder jaar wel 6% rente betaalt over de schuld. Doet u dat namelijk niet, dan wordt de schuld niet gezien als een schuld van de nalatenschap en moet hierover toch erfbelasting worden betaald.

 

3.25 Stem uw giften aan ANBI’s af 

Doet u giften aan een ANBI, een culturele ANBI of aan een steunstichting SBBI? Dan zijn deze aftrekbaar. Daarvoor geldt wel een drempel van 1% van het verzamelinkomen met een minimum van € 60. De aftrek van de gift is overigens gemaximeerd tot 10% van uw verzamelinkomen, vóór de persoonsgebonden aftrek. Zorgt u daarom dat uw giften zijn afgestemd op deze drempel voor en het maximum aan de aftrek.  

Gaat het om een gift aan een culturele ANBI, dan is uw voordeel nog groter. Dan wordt de aftrek verhoogd met 25%. Het maximale bedrag aan giften waarvoor deze verhoging geldt, is € 5.000, dus de verhoging is maximaal € 1.250.

Als u jaarlijks niet boven de drempel voor de giftenaftrek uitkomt, overweeg dan om giften niet jaarlijks te doen, maar één keer in de twee jaar waardoor u misschien wél boven de drempel uitkomt. 

 

3.26 Vervang uw gewone gift door een periodieke 

Doet u giften aan een ANBI? Dan zijn deze aftrekbaar als zij boven een drempel uitkomen. Deze is 1% van het verzamelinkomen met een minimum van € 60. Er is een maximum aan aftrek: maximaal 10% van uw verzamelinkomen, vóór de persoonsgebonden aftrek.  

Zijn uw giften aan een ANBI niet (volledig) aftrekbaar, overweeg dan om de gift te vervangen door een periodieke gift. U maakt dan schriftelijk kenbaar dat u gedurende vijf jaar een bedrag zult schenken, tenzij u eerder komt te overlijden. Periodieke giften hebben namelijk geen drempel.

Periodieke schenkingen kunnen in een notariële akte worden opgenomen, maar dat hoeft niet. Een onderhandse akte is voldoende. U kunt de daarvoor benodigde formulieren downloaden van de site van de Belastingdienst. De looptijd van de periodieke schenking is minimaal vijf jaar. 


3.27 Laat uw testament (regelmatig) controleren 

Heeft u een testament? Controleer of uw testament nog wel optimaal is. Wetten worden gewijzigd, u heeft mogelijk een gewijzigde persoonlijke situatie en misschien zelfs nieuwe wensen. Daarom doet u er goed aan om uw testament (regelmatig) te laten controleren.

Met een goed testament kunt u of uw erfgenamen mogelijk ook belasting besparen.

 

3.28 Huwelijksvoorwaarden vergeten? Maak deze alsnog op 

Bent u onlangs getrouwd en was het de bedoeling om huwelijksvoorwaarden op te maken, maar bent u dat onverhoopt vergeten? Dan kunt u dat in 2019 alsnog doen. Het is dan wel belangrijk dat u kunt aantonen dat u al voor u ging trouwen van plan was om huwelijkse voorwaarden aan te gaan. Uiteraard mag u dan geen scheidingsprocedure hebben doorlopen.

 

3.29 Laat uw huwelijksvoorwaarden (regelmatig) controleren 

Heeft u huwelijksvoorwaarden? Dan is er een grote kans dat u de keuze voor de inhoud al bij het aangaan van het huwelijk heeft gemaakt. Het kan natuurlijk dat andere huwelijksvoorwaarden beter bij uw huidige situatie passen. Door de jaren zijn de wetten gewijzigd en misschien ook uw persoonlijke situatie en wensen. Laat daarom uw huwelijksvoorwaarden (regelmatig) controleren en, indien nodig, aanpassen.

 

3.30 Huwelijksvoorwaarden: kom uw periodiek verrekenbeding na! 

Heeft u huwelijksvoorwaarden met een periodiek verrekenbeding? Dan is het heel belangrijk dat u deze voorwaarden steeds nakomt. U moet dus de inkomsten periodiek verrekenen. Als u dit niet doet, dan kan dat grote nadelige gevolgen hebben. Mocht het huwelijk dan namelijk onverhoopt eindigen, dan wordt afgerekend alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen.

 

3.31 Nieuw huwelijksvermogensrecht 2018: kijk wat u wilt 

Als u nog in 2019 wilt trouwen, dan geldt niet langer een wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Sinds 2019 geldt namelijk de beperkte gemeenschap als standaard. Wilt u in algehele gemeenschap trouwen? Dan moet u hiervoor dus eerst naar de notaris.


Colofon

Dit document ‘RB-special: Eindejaarstips 2019’ is een uitgave van het Register Belastingadviseurs (RB).  

Dit is een jaarlijkse uitgave en is met zorg voor u samengesteld. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze notitie kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten, vergissingen of onvolledigheden van de aangeboden informatie.